Thông tin lịch công tác, văn bản chỉ đạo, thông báo và thư mời từ sở

Lịch công tác từ sở xuống các đơn vị

Lỗi RSS: A feed could not be found at `https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/rssPhongkham.aspx?kt=tt`; the status code is `200` and content-type is `text/html`

Kênh văn bản từ sở xuống các đơn vị

Lỗi RSS: A feed could not be found at `https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/rssPhongkham.aspx?kt=vb`; the status code is `200` and content-type is `text/html`

Kênh thông báo từ sở xuống các đơn vị

Lỗi RSS: A feed could not be found at `https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/rssPhongkham.aspx?kt=tb`; the status code is `200` and content-type is `text/html`

Kênh thư mời từ sở xuống các đơn vị

Lỗi RSS: A feed could not be found at `https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/rssPhongkham.aspx?kt=tm`; the status code is `200` and content-type is `text/html`